Belangrijke wijziging in alcoholwetgeving

Per 1 juli 2018 is er een wijziging van kracht betreffende de uitvoering van de Wet op de accijns. Dit heeft gevolgen voor afnemers van gedeeltelijk gedenatureerde alcohol. Op deze pagina vindt u de belangrijkste aandachtspunten per alcohol-categorie.

Gedeeltelijk gedenatureerde ethanol

Als alcohol gedeeltelijk is gedenatureerd dan geldt in Nederland enkel vrijstelling van accijns na het voldoen aan meerdere voorwaarden.

In Nederland zijn er een aantal toevoegingen aangewezen om alcohol gedeeltelijk te denatureren. De meest gebruikte toevoegingen zijn hieronder weergegeven (per hectoliter alcohol):

  • Propaan-2-ol (isopropylalcohol, isopropanol, IPA): 5 liter;
  • Methanol: 5 liter;
  • Butanon (methylethylketon, MEK): 5 liter.

Het totaaloverzicht van wijzen van vermenging is opgenomen in Bijlage A.2 Uitvoeringsregeling accijns. Alle bestaande wijzen van vermenging die zijn overeengekomen met de algemeen directeur Douane, maar niet opgenomen in Bijlage A.2 Uitvoeringsregeling accijns zijn vervallen.

Om vrijstelling van accijns te verkrijgen bij gedeeltelijk gedenatureerde alcohol geldt nog een aanvullende maatregel:

De alcohol moet aantoonbaar niet bestemd zijn voor inwendig gebruik door de mens. Hiervoor is een Vergunning vrijstelling voor accijns vereist!

Voor die vrijstellingsvergunning moet uw administratie aan de eisen voldoen die staan in artikel 18 van het Uitvoeringsbesluit Accijns. Uit uw sluitende administratie moet blijken waar u de alcohol voor gebruikt.

Kunt u vooraf aan uw bestelling van Gedeeltelijk gedenatureerde ethanol géén Vergunning vrijstelling accijns overleggen dan zal er per zuivere liter ethanol € 16,86 accijns (tarief 2018) in rekening worden gebracht.

Mogelijk is het voor u interessant om Eurodenaturant (1:1:1) te overwegen voor toekomstige bestellingen.

Eurodenaturant (1:1:1)

Als alcohol volledig is gedenatureerd dan geldt in de gehele EU definitieve vrijstelling voor de accijns zonder verdere voorwaarden.

Er is sprake van volledig gedenatureerde alcohol met de Eurodenaturant als per hectoliter absolute alcohol de volgende stoffen zijn toegevoegd:

  • 1 liter Isopropylalcohol (IPA);
  • 1 liter Methylethylketon (MEK) en
  • 1 gram Denatoniumbenzoaat (Bitrex).

Dit wordt ook wel de mengverhouding 1:1:1 genoemd. Het VWR-assortiment van volledig gedenatureerde alcohol vindt u hier

Ongedenatureerde ethanol

Als alcohol niet is gedenatureerd dan geldt in Nederland enkel vrijstelling van accijns na het voldoen aan meerdere voorwaarden. In deze categorie ethanol zijn er geen nieuwe wijzigingen geïntroduceerd.

Om vrijstelling van accijns te verkrijgen bij Ongedenatureerde alcohol geldt de maatregel:

De alcohol moet aantoonbaar niet bestemd zijn voor inwendig gebruik door de mens.

Hiervoor is een Vergunning vrijstelling voor accijns voor vereist!

Voor die vrijstellingsvergunning moet uw administratie aan de eisen voldoen die staan in artikel 18 van het Uitvoeringsbesluit Accijns. Uit uw sluitende administratie moet blijken waar u de alcohol voor gebruikt.

Verdere informatie

Heeft u nog vragen over bovenstaande informatie dan kunt u deze sturen naar VWRaccijns.nl@vwr.com

Tevens kunt u zich wenden tot bovenstaand emailadres om uw Vergunning vrijstelling accijns te laten verwerken in het bestand van VWR voor toekomstige leveringen.

Relevante aanvullende informatie

Informatie over het gebruik van een Vergunning vrijstelling accijns

Aanvraagformulier Vergunning vrijstelling accijns

Denatureren van alcohol: wijziging EU-wetgeving

Wet op de accijns

Uitvoeringsregeling accijns