Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?

Insert System, BRANDplates®

Leverancier: Brand

REVIEWS (0)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5

Sort all by:


BRANDplates® BRANDplates® pureGrade™ S BRANDplates® cellGrade™ plus
732-1659EA 248 EUR InStock
732-1659 732-1662 BRND782930 732-1655 732-1683 732-1651 BRND782867 732-1666 732-1674 BRND782876 732-1663 BRND782910 BRND782847 732-1679 BRND782911 732-1654 BRND782940 BRND782920 BRND782901 BRND782846 732-1678 732-1673 BRND782827 732-1650 BRND782826 BRND782960 732-1649 732-1652 BRND782807 732-1668 732-1684 732-1675 BRND782817 732-1657 732-1658 732-1682 BRND782877 732-1685 732-1656 732-1669 732-1676 BRND782816 BRND782970 BRND782900 732-1677 BRND782950 BRND782806 BRND782866 732-1653 732-1672
Insert System, BRANDplates®
Microplaten Insertplaten en inserts
The BRANDplates® Insert System* includes two different cell culture plates (standard 24-well plate and a special 6-well model) and two types of cell culture inserts (inserts with or without the Inlet Opening System), which can also be used in combination.

  • Plates have innovative, specially designed wells with side feeding ports
  • Inserts with track-etched PC or PET membranes
  • Choice of 4 pore sizes
  • Hanging inserts
  • Secure positioning of inserts in the plate due to guide grooves

These systems can be used in a wide variety of applications. The standard model can be used in such applications as co-culture, secretion studies, and chemotaxis tests, and the special model finds application in the automated in vitro preparation of human tissues (3D tissue culture).

BRANDplates® microplates: The 24-well standard plate includes 24 individually fillable wells that can be fitted with strips of four inserts and/or individual inserts. The 6-well special model features four wells that are all connected as one large, elongated well. This well can be fitted with a strip of 4 inserts so that all four of the inserts in the strip can be supplied with medium at the same time.

BRANDplates® insert strips and single inserts: Cell culture insert strips and single inserts are available either smooth-walled or with inlet channels (Inlet Opening System). Smooth-walled inserts are designed for standard applications such as secretion studies, co-culture, migration studies, chemotaxis tests, etc. Cell culture inserts with special inlet channels are for the automated in vitro preparation of human tissues. The Inlet Opening System enables rapid, consistent changing of media, from submersion culture to air-lift culture. The special inlet channels enable adjustment of the medium level without the risk of damaging the air-lift cultures.

BRANDplates® Insert System: Insert strips and plates are also available as a complete system (6-well plates filled with 6 insert strips).

*co-developed with the Fraunhofer Society

Certificaten: Manufactured according to the requirements in ANSI/SLAS Standards 1 and 4. Sterile according to ISO 11 137 and AAMI Guidelines, SAL 10-6. Non-cytotoxic according to ISO 10 993-5, endotoxins-free (< 0,01 EU/ml), free from DNA, DNase, and RNase.

Order Now
 

Order

Gerelateerde informatie

WRITE A REVIEW

REVIEWS (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Of
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Omschrijving Catalogus nummer Availability Unit Uw prijs Price Per Hoeveelheid
 

Leveringsvoorwaarden

Artikel 1 Algemeen

1.1 In deze voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis:
(a) Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
(b) Leverancier: VWR International B.V., en indien
toepasselijk haar rechtsopvolger;
(c) Afnemer: iedere (rechts) persoon die met Leverancier een overeenkomst sluit of heeft gesloten, of aan wie door of namens Leverancier een aanbod of offerte wordt of is gedaan of gericht, of aan wie of in opdracht
van wie door of namens Leverancier een levering wordt of is gedaan, of in opdracht of ten behoeve van wie door of namens Leverancier een of meer diensten worden of zijn verricht.

1.2 Alle door of namens Leverancier gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan, alsmede alle door of namens Leverancier verrichte leveringen en diensten, worden
beheerst door deze Voorwaarden.

1.3 Afwijkingen van deze Voorwaarden zijn alleen van toepassing indien schriftelijk door Leverancier en Afnemer overeengekomen.

1.4 De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden dan deze Voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten, daaronder mede begrepen inkoopvoorwaarden en/of andere algemene voorwaarden van of gehanteerd door
Afnemer. Afnemer aanvaardt de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, en de uitsluiting van andere algemene voorwaarden, door aanvaarding van een door of namens Leverancier gedaan aanbod of gedane offerte, door het
aangaan van een overeenkomst met Leverancier, door aanvaarding van een door of namens Leverancier gedane levering, of door aanvaarding van door of namens Leverancier verrichte diensten.

Artikel 2 Offertes

2.1 Iedere aanbieding of offerte door of namens Leverancier is vrijblijvend en bindt Leverancier niet, behalve indien en voor zover door Leverancier schriftelijk uitdrukkelijk anders is vermeld of door partijen schriftelijk anders is
overeengekomen.

2.2 Door of namens Leverancier verstrekte prijslijsten, brochures, catalogi, folders en andere gegevens, ook wanneer in digitale vorm, zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar binden Leverancier
slechts indien en voor zover uitdrukkelijk schriftelijk door Leverancier bevestigd.

2.3 Alle in verband met een aanbieding of offerte verstrekte gegevens en afbeeldingen blijven exclusief eigendom van Leverancier. Het is Afnemer niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier
enig materiaal geheel of ten dele te kopiëren of te gebruiken. Het gebruik van dit materiaal dient beperkt te blijven tot eigen gebruik door Afnemer in het kader van de aan Leverancier verstrekte opdracht. Op eerste verzoek
van Leverancier dient al het materiaal terstond aan Leverancier te worden geretourneerd.

2.4 Leverancier is gerechtigd om redelijke kosten verbonden aan een aanbieding of offerte aan Afnemer in rekening te brengen indien geen overeenkomst tot stand komt.

Artikel 3 Totstandkoming en inhoud overeenkomst

3.1 Tussen Leverancier en Afnemer komt een overeenkomst tot stand op het moment van aanvaarding door Leverancier van een opdracht of order van Afnemer, waarbij omvang en inhoud van de overeenkomst volgen uit de aanvaarding
door Leverancier. Een door Afnemer bij Leverancier geplaatste bestelling of opdracht wordt door Leverancier als bindend en onherroepelijk beschouwd op het moment dat deze bestelling of opdracht bij Leverancier is ontvangen
in schriftelijke, elektronische of telefonisch vorm of in enige andere vorm, tenzij de betreffende bestelling of opdracht blijkens haar formulering een voorwaardelijk karakter heeft.

3.2 Leverancier wordt slechts gebonden door een overeenkomst indien deze is aangegaan door een of meer personen die bevoegd zijn Leverancier te binden.

3.3 Gehele of gedeeltelijke wijziging of annulering van een bestelling of opdracht kan enkel plaatsvinden met voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier en op voorwaarde dat reeds door Leverancier verrichte
werkzaamheden door Afnemer worden vergoed. In geval van wijziging of annulering van een bestelling of opdracht is Afnemer gehouden op eerste verzoek van Leverancier de daaraan voor Leverancier verbonden kosten te voldoen, en
is Leverancier gerechtigd deze kosten bij Afnemer in rekening te brengen alsmede, voor zover van toepassing, de levertijd opnieuw vast te stellen.

3.4 Aanpassing of wijziging van een overeenkomst is slechts mogelijk door middel van een door beide partijen getekend geschrift.

3.5 Voor werkzaamheden of opdrachten waarvoor gezien hun aard en/of omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt dat de overeenkomst tot stand komt op het moment dat door of namens Leverancier met de
uitvoering van de levering wordt begonnen.

3.6 Een overeenkomst tussen partijen wordt aangegaan onder de voorwaarde dat de leveranciers en overige contractspartners van Leverancier hun verplichtingen tijdig en op juiste wijze nakomen.

3.7 Leverancier is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst, althans voordat van de zijde van Leverancier met de uitvoering van de overeenkomst wordt begonnen dan wel die uitvoering wordt voortgezet, van
Afnemer te verlangen dat zij voldoende zekerheid stelt ter zake van de tijdige voldoening door Afnemer aan haar verplichtingen.

3.8 Leverancier is bevoegd derden in te schakelen ten tehoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De kosten hiervan zullen aan Afnemer worden doorberekend.

Artikel 4 Prijzen en kosten

4.1 Iedere prijsopgave door Leverancier is vrijblijvend, tenzij door partijen anders schriftelijk is overeengekomen.

4.2 Door Leverancier op enige wijze vermelde prijzen, zijn steeds exclusief BTW en eventuele additionele kosten, waaronder maar niet beperkt tot transportkosten, kosten ter zake van administratie, e.d., tenzij anders vermeld.
Leverancier is gerechtigd, in geval geleverde goederen een bepaalde door Leverancier vast te stellen factuurwaarde niet overstijgen, administratiekosten in rekening te brengen.

4.3 Op specifiek verzoek van Afnemer, kan worden overeengekomen dat Leverancier aan Afnemer goederen en/of diensten levert die niet tot het vaste assortiment van Leverancier behoren (Third Party Procurement). In dat
geval zullen alle daarmee gemoeide kosten (waaronder maar niet beperkt tot personeelskosten), ongeacht de hoogte ervan, door Leverancier aan Afnemer in rekening worden gebracht.

4.4 Alle eventuele kosten die door de leveranciers van Leverancier worden berekend aan Leverancier, zullen door leverancier worden doorberekend aan Afnemer. Zulks geldt met name ook voor Third Party Procurement goederen.

4.5 Voor de levering van ethanol wordt door Leverancier de vastgestelde accijnstoeslag in rekening gebracht. Indien Afnemer aan Leverancier, vóór het plaatsen van de betreffende opdracht of order, een kopie overhandigt van
een vergunning accijnsvrij betrekken, kan vrij van accijns worden geleverd. Eventuele kosten verbonden aan betreffende documentatie, waaronder maar niet beperkt tot personeelskosten, zullen worden doorberekend door
Leverancier aan Afnemer.

4.6 Voor goederen die geconditioneerd transport behoeven, waaronder maar niet beperkt tot transport op bepaalde temperatuur, zullen door Leverancier aan Afnemer naar redelijkheid extra kosten in rekening worden gebracht.

4.7 Leverancier kan op verzoek van Afnemer ter zake van geleverde goederen aan Afnemer een verklaring verstrekken ten aanzien van de herkomst, samenstelling en/of eigenschappen van de goederen. Leverancier kan
voor de afgifte van een dergelijke verklaring aan Afnemer redelijke kosten in rekening brengen.

4.8 Leverancier kan op verzoek van Afnemer bepaalde diensten verlenen, waaronder, maar niet beperkt tot, installatie van apparatuur, advies, genereren van applicaties en/of afgifte van bepaalde documentatie, e.d.
Voor door Leverancier te leveren diensten kan Leverancier aan Afnemer een redelijke vergoeding in rekening brengen.

Artikel 5 Risico

5.1 Het risico van de goederen die onderwerp zijn van een overeenkomst tussen Leverancier en Afnemer zal op Afnemer overgaan op het moment van aflevering van die goederen bij Afnemer.

5.2 Het uitladen van goederen, alsmede eventuele montage, installatie en inbedrijfstelling daarvan, zijn immer voor rekening zijn van Afnemer.

Artikel 6 Levering

6.1 Behalve indien en voor zover schriftelijk anders overeengekomen, geschieden leveringen (niet franco) aan bedrijf (of huis) van Afnemer of op een andere door Afnemer tijdig opgegeven plaats.

6.2 Behalve indien en voor zover schriftelijk anders overeengekomen, geldt als tijdstip van levering het moment van aankomst van de betreffende goederen bij Afnemer. Zulks geldt eveneens indien Leverancier goederen na
levering moet monteren, installeren en/of in bedrijf stellen.

6.3 Eventuele tekorten, manco’s en beschadigingen dienen door Afnemer binnen 24 uur na levering schriftelijk te worden gemeld aan Leverancier, bij gebreke waarvan de geleverde goederen geacht worden in goede orde
compleet en zonder schade of beschadigingen Afnemer te hebben bereikt.

6.4 Leverancier is gerechtigd om te leveren in gedeelten, welke gedeelten in dat geval afzonderlijk kunnen worden gefactureerd. Alsdan is Afnemer verplicht de afzonderlijke facturen te voldoen overeenkomstig het bepaalde in deze
Voorwaarden.

6.5 Leverancier zal trachten haar levertijden zo kort mogelijk te houden. Leverancier is verplicht de opgegeven levertijd of leveringstermijn voor zover mogelijk in acht te nemen, waarbij Afnemer zich er van bewust is dat Leverancier voor
de levertijd afhankelijk is van haar eigen toeleveranciers. In geval van overschrijding door Leverancier van een overeengekomen leveringstermijn, dient Afnemer Leverancier schriftelijk in gebreke te stellen voordat
Leverancier ter zake in verzuim zal zijn. Leverancier is niet aansprakelijk voor enigerlei schade aan de zijde van Afnemer ontstaan door overschrijding van de leveringstijd of leveringstermijn. Voorts geeft overschrijding van een
levertijd of leveringstermijn Afnemer niet het recht om de overeenkomst op te zeggen of te ontbinden dan wel afname van goederen te weigeren, tenzij Afnemer Leverancier vooraf een redelijke termijn heeft gesteld voor
nakoming.

6.6 Goederen die niet tijdig door Afnemer worden afgenomen, kunnen door Leverancier aan Afnemer in rekening worden gebracht en door Leverancier op kosten van Afnemer worden opgeslagen. Voorts geeft niet tijdige afname door
Afnemer van bestelde goederen Leverancier het recht de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Leverancier schadevergoeding te vorderen.

6.7 Levering van goederen vindt plaats op de voor Leverancier meest toegankelijke plaats, zulks naar keuze van Leverancier. In bijzondere gevallen kan Afnemer een specifieke leveringsplaats aanduiden. In dat geval zal
Leverancier de transporteur opdracht geven de goederen voor zover mogelijk op de gespecificeerde plaats af te leveren, op voorwaarde dat zulks niet stuit op juridische of praktische bezwaren en evenmin leidt tot tijdverlies of
hogere kosten. Zo nodig zal Leverancier ter zake van een bijzonder verzoek van Afnemer een aparte prijsopgave maken.

Artikel 7 Transport en verpakking

7.1 Leverancier is, met inachtneming van wettelijke voorschriften, vrij te bepalen op welke wijze de goederen zullen worden verpakt, getransporteerd en/of verzonden.

7.2 De kosten van eventuele specifieke wensen van Afnemer met betrekking tot verpakking en/of transport en/of verzending, zullen worden gedragen door Afnemer. Leverancier is te allen tijde gerechtigd specifieke wensen
van Afnemer met betrekking tot de verpakking en/of transport en/of verzending niet te honoreren.

Artikel 8 Emballage

8.1 Slechts duurzame emballage, die in goede en bruikbare staat verkeert, kan door Leverancier van Afnemer tegen kostprijsvergoeding worden teruggenomen, en zulks enkel op voorwaarde dat deze emballage afzonderlijk en op basis
van de kostprijs op de afleveringsdocumentatie of op de factuur is vermeld.

8.2 Indien door Afnemer aan Leverancier geretourneerde emballage (waaronder maar niet beperkt tot pallets en retourvaten) in minder goede staat verkeert dan de staat waarin de emballage verkeerde ten tijde van de levering
van de betreffende goederen door Leverancier, is Leverancier gerechtigd hiervoor een redelijke vergoeding in rekening te brengen. Afnemer is niet gerechtigd om op enig moment de waarde van de emballage geheel of gedeeltelijk te verrekenen met
hetgeen zij verschuldigd is aan Leverancier. Voorts is Leverancier gerechtigd een vooraf vastgestelde vergoeding in rekening te brengen in geval bepaalde emballage niet tijdig wordt geretourneerd.

Artikel 9 Overmacht

9.1 In geval van overmacht is Leverancier niet gehouden haar verplichtingen na te komen, mits Leverancier binnen redelijke termijn Afnemer van de ontstane situatie op de hoogte stelt. In dat geval heeft Leverancier de keuze een
nieuwe termijn en/of nieuwe voorwaarden voor levering op te geven of de overeenkomst ontbinden.

9.2 Onder overmacht in de zin van het vorige lid wordt verstaan iedere omstandigheid, buiten de macht van Leverancier gelegen, die tijdige of anderszins volledige nakoming van de verplichtingen van Leverancier tijdig of blijvend
verhindert of dusdanig bemoeilijkt dat tijdige of volledige nakoming van de overeenkomst niet in redelijkheid van Leverancier kan worden gevergd.

Artikel 10 Garantie

10.1 Leverancier heeft de nodige zorgvuldigheid betracht bij de samenstelling van haar vaste assortiment. Leverancier geeft echter geen garantie ter zake van door haar geleverde goederen. Leverancier zal op verzoek van
Afnemer klachten of claims onder garanties door geven aan de leveranciers van Leverancier of de producent van de betreffende goederen.

10.2 Leverancier zal eventuele diensten aan Afnemer naar beste kunnen leveren, maar geeft ter zake geen garantie.

Artikel 11 Reclamaties

11.1 Eventuele reclamaties van de zijde van Afnemer kunnen enkel door Leverancier in behandeling worden genomen indien deze binnen 10 (tien) dagen na de levering in schriftelijke vorm door Leverancier zijn ontvangen.

11.2 In geval een reclamatie door Leverancier wordt aanvaard, zal Leverancier zorg dragen voor compensatie en/ of vervanging van de betreffende goederen. Eventuele compensatie is beperkt tot het bedrag van de factuur die
door Leverancier aan Afnemer is of zal worden verzonden met betrekking tot de geleverde goederen.

Artikel 12 Retouraanvragen

12.1 Retouraanvragen van Afnemer van door Leverancier geleverde goederen worden slechts aanvaard indien Leverancier voorafgaand met de betreffende retour heeft ingestemd en indien bij de retourzending een door
Leverancier verstrekt retour ordernummer is vermeld.

12.2 Retouraanvragen worden slechts aanvaard indien zij schriftelijk zijn gedaan binnen 10 (tien) dagen na levering van de betreffende goederen. Retouraanvragen worden slechts aanvaard indien de goederen zich bevinden in de
gesloten originele verpakking en indien de originele verpakking niet is beschadigd, beschreven, beplakt of anderszins aangetast.

12.3 Retour is niet mogelijk van goederen die niet tot het vaste assortiment van Leverancier behoren en die speciaal op verzoek van Afnemer door Leverancier zijn ingekocht en geleverd. Voorts is geen retour mogelijk van goederen
waarvan de houdbaarheidsdatum is verlopen of verloopt binnen 14 (veertien) dagen na levering.

12.4 Leverancier kan redelijke kosten verbonden aan (de aanvaarding van) een retourzending en het op voorraad nemen van de betreffende goederen aan Afnemer in rekening brengen.

Artikel 13 Betaling

13.1 Tenzij schriftelijk anders tussen partijen overeengekomen, dient Afnemer door Leverancier verzonden facturen te voldoen binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum en op de wijze als in de factuur aangegeven.

13.2 Indien een factuur niet binnen de in het vorige lid genoemde termijn, of binnen de anders schriftelijk tussen partijen overeengekomen termijn, is voldaan, is Afnemer daarmee van rechtswege in verzuim zonder dat daartoe
nadere ingebrekestelling zal zijn vereist. Afnemer is in dat geval rente verschuldigd aan Leverancier van, cumulatief, 1% per maand met ingang van de vervaldag van de betreffende factuur.

Artikel 14 Eigendomsvoorbehoud

14.1 Onverminderd het bepaalde in deze Voorwaarden ter zake van overgang van risico, behoudt Leverancier de eigendom van door haar geleverde goederen tot het moment van volledige voldoening door Afnemer van haar verplichtingen
uit hoofde van de desbetreffende overeenkomst, daaronder begrepen volledige betaling van de ter zake van de betreffende leveranties door Leverancier aan Afnemer verzonden facturen.

14.2 Afnemer verplicht zich hierbij reeds nu voor alsdan alle medewerking te verlenen aan Leverancier in geval de Leverancier geleverde goederen wenst terug te halen.

Artikel 15 Wettelijke voorschriften / instructies

15.1 Afnemer is verantwoordelijk voor naleving van wettelijke voorschriften ter zake van opslag, gebruik, verwerking en afvoer van bij Leverancier bestelde goederen (en met name chemicaliën), na levering van dit materiaal door
Leverancier. Leverancier draagt ter zake geen verantwoordelijkheid en wordt ter zake door Afnemer gevrijwaard van enige aansprakelijkheid.

15.2 Leverancier is niet verantwoordelijk voor de naleving door Afnemer van toepasselijke wettelijke voorschriften, waaronder de in het vorige lid genoemde voorschriften.

15.3 Afnemer dient zich deugdelijk te informeren ten aanzien van de toegestane toepassingen van de bestelde en geleverde goederen en Afnemer dient zich te houden aan eventuele instructies van de producent van de betreffende
goederen.

Artikel 16 Aansprakelijkheid

16.1 Iedere aansprakelijkheid van Leverancier is beperkt tot het bedrag van de factuur die door Leverancier aan Afnemer is of zal worden verzonden met betrekking tot de geleverde goederen. Voorts is de aansprakelijkheid van Leverancier
beperkt tot de directe schade. Voor indirecte schade en gevolgschade is Leverancier nimmer aansprakelijk.

16.2 Leverancier is enkel aansprakelijk voor schade die het gevolg is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Leverancier. Aansprakelijkheid van Leverancier is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat ten aanzien van de
betreffende gebeurtenis door de verzekering van Leverancier wordt uitgekeerd, waarbij een reeks gebeurtenissen die zich voordoen in een bepaald verband als één gebeurtenis zal worden aangeduid in de zin van dit
artikel.

16.3 Eventuele schade dient door Afnemer aan Leverancier te worden vermeld binnen veertien (14) dagen nadat de schadetoebrengende gebeurtenis zich heeft voorgedaan. Kennisgeving aan Leverancier ingevolge dit artikel dient te
geschieden bij aangetekend schrijven. Indien de schade door Afnemer niet tijdig of op de voorgeschreven wijze aan Leverancier is gemeld, is Leverancier in geen geval gehouden eventuele schade te vergoeden.

16.4 Onverminderd het bepaalde in deze Voorwaarden, is Leverancier nimmer aansprakelijk voor schade ten gevolge van verkeerd of oneigenlijk gebruik van de betreffende goederen.

16.5 Elk advies van Leverancier aan Afnemer is onverplicht en vrijblijvend en kan niet leiden tot aansprakelijkheid aan de zijde van Leverancier. Dergelijk advies ontheft Afnemer voorts niet van haar verplichting de geschiktheid van
geleverde goederen te toetsen voor gebruik en de betreffende goederen op de juiste wijze te gebruiken. Het in dit lid bepaalde geldt evenzeer ten aanzien van andere door Leverancier verleende diensten en service, zoals de
installatie van apparatuur e.d.

16.6 Afnemer vrijwaart Leverancier voor aanspraken van derden ter zake van het gebruik van de door Leverancier aan Afnemer geleverde goederen.

Artikel 17 Toepasselijk recht en forumkeuze

17.1 Op de rechtsverhouding tussen Leverancier en Afnemer, daaronder begrepen offertes, bestellingen, overeenkomsten en leveranties, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

17.2 Alle geschillen tussen Leverancier en Afnemer zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Deze algemene voorwaarden zijn laatstelijk op 25 februari 2005 gedeponeerd bij de
Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer DS04038098.

Print These Terms